26 June 2022

Đóng góp giảm CO2 của Aviagen cho ngành chăn nuôi gia cầm toàn cầu.

Video giải thích này mô tả tác động của việc cải thiện FCR thông qua chăn nuôi cân bằng của Aviagen đối với việc giảm thiểu Dấu chân Các-bon của ngành chăn nuôi gia cầm toàn cầu.