Việt - Vietnamese

« Trước


  • Environmental Management in the Broiler House

    It is well established that effectively managing environmental conditions reduces the total cost of production. In the broiler meat production business, all components of the production process benefit from effective environmental control. Read more

  • Environmental Management in the Broiler Breeder Rearing House

    It is well established that effectively managing environmental conditions reduces the total cost of production. Proper environmental management in parent stock housing in rear is critical as the production of good quality hatching eggs is the starting point in economically p… Read more

  • Environmental Management in the Broiler Breeder Laying House

    It is well established that effectively managing environmental conditions reduces the total cost of production. Proper environmental management in parent stock housing during lay is critical as the production of good quality hatching eggs is the starting point in economicall… Read more

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ với văn phòng khu vực của chúng tôi.

Aviagen Asia Pacific Ltd.
Điện thoại: +662 164 2574
Địa chỉ nhà: Bangkok, Thailand
E-mail: info@aviagen.com
Phương tiện truyền thông: mediainquiry@aviagen.com

Tìm kiếm Thư viện Thông tin


Tin tức địa phương

Tài liệu quản lý